AnaSayfa
 
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri gereğince

TÜMAY MAKİNA MONTAJ DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Teknolojide gün geçtikçe yaşanan gelişmeler, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine
müdahale edilmesini oldukça kolaylaştırmıştır. Bu nedenle başta Anayasa’mızda ve uluslararası
metinlerde olmak üzere öngörülen özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve
özgürlüklerini korumak amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle
“KVKK” olarak anılacaktır) 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
KVKK’da yapılan tanımlamalara göre kişisel veri “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek
kişiye ilişkin her türlü bilgiyi”, ilgili kişi “kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi”, kişisel verilerin
işlenmesi ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi,
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,
devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının
engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi” ifade etmektedir.
TÜMAY MAKİNA MONTAJ DEM.ÇEL.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (bundan böyle “TÜMAY MAKİNA” olarak anılacaktır), kişisel
verilerinizi amacı dışında kullanmamayı, açık rızanız, TÜMAY MAKİNA’nın yasal/sözleşmesel
yükümlüğünü yerine getirmesi veya mevzuatta öngörülen herhangi bir sebebin varlığı söz
konusu olmaksızın bunları işlememeyi ve üçüncü kişilere aktarmamayı taahhüt eder. KVKK
madde 10 kapsamında veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek ve
madde 11 kapsamında ilgili kişilerin haklarının neler olduğunu hatırlatmak amacıyla işbu
Aydınlatma Metnini değerli bilgilerinize sunarız.
1. Biz Kimiz?
İSKENDERUN Ticaret ve Sanayi Odası’nın 8122 sicil numarasında kayıtlı, 0874002906500012 MERSİS
numarasına sahip, “Sarıseki mah. Noksel Girişi Cad. No: 7/5 İskenderun/HATAY” adresinde bulunan TÜMAY MAKİNA, KVKK kapsamında Veri
Sorumlusu’dur. TÜMAY MAKİNA için, TÜMAY MAKİNA’dan mal/hizmet alan, TÜMAY MAKİNA bünyesinde
çalışan yahut TÜMAY MAKİNA ile herhangi bir şekilde hukuki ilişki içinde olan gerçek kişilerin
kişisel verilerinin güvenliği son derece önemlidir. Bu nedenle KVKK kapsamında veri sorumlusu
olarak nitelendirilen TÜMAY MAKİNA’nın, yine KVKK kapsamında öngörülen yükümlülüklerini tam
olarak yerine getirmesine azami özen gösterilmektedir. TÜMAY MAKİNA, kişisel verilerinizi
korumak için tüm makul fiziki ve dijital önlemleri almaktadır. KVKK’nın yürürlüğe girmesinden
evvel sözleşme kurulması, fatura düzenlenmesi, kayıt yapılması, ödeme tahsilatı, iş başvurusu
değerlendirmesi gibi nedenlerle veya rızanız dahilinde hukuka uygun olarak TÜMAY MAKİNA
tarafından elde edilmiş olan kişisel verileriniz de mevzuatta öngörülen ve bu belgede açıklanan
koşullara uygun olarak işlenmektedir.
2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşlenebilir?
Kişisel verileriniz TÜMAY MAKİNA’nın ticari faaliyetini gerçekleştirebilmesi, kamu/özel
sektör kişileri nezdinde faaliyetlerini tam olarak icra edebilmesi, ticari, yasal ve idari
yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi, acil durumlarda (iş kazası halinde
çalışanların yakınlarına ulaşmak amacıyla vb) iletişime geçilebilmesi, iş başvurularını
değerlendirebilmesi, resmi kurum ve kuruluşlardan gelen talepleri karşılayabilmesi için veri
sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişi veri işleyen tarafından işlenebilmekte yahut şirket
içi işlemlerde kullanılabilmektedir. Bunlara örnek olarak çalışanların yasal ve idari işlemlerinin
yapılabilmesi, kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan mecralarda yer alan işlemler ile
internette gezinme süresinin veri güvenliğinin sağlanabilmesi için işlenmesi, yasaya uygun
olarak işlenmiş kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi
muhafaza etmek üzere aktarılması/yedeklenmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanabilmesi,
sözleşmelerin müzakere edilmesi, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları
politikalarının oluşturulması, başvurularının değerlendirilmesi, kariyer planlamalarının
yapılması, performans ölçümlerinin yapılması, özel gün kutlaması, duyuruların yapılması,
sözleşmeye veya kanuna aykırılıkların tespit edilmesi ve ilgili makamlara bildirilmesi,
müşterilerle sözleşme yapılması ve siparişlerin gönderilmesi, fatura vb ticari belgelerin tanzim
edilmesi gösterilebilir.
3. İşlenen Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilmektedir?
İşlenen kişisel verileriniz KVKK madde 8’e uygun olarak TÜMAY MAKİNA’nın ticari
faaliyetlerini yerine getirirken ilgili mevzuat hükümlerine göre İlçe Emniyet Müdürlükleri,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Maliye
Bakanlığı, Vergi Dairesi, resmi denetim kuruluşları, yönetici kadrosu, muhasebeciler, avukatlar,
sağlık görevlileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talepleri
kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile KVKK’nda belirtilmiş
yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş kamu kurum ve
kuruluşları ile açık ve aydınlatılmış rızanız ile ya da kanuni istisnalar ve zorunluluklar
çerçevesinde sadece yurt içinde aktarılabilmektedir.
4. Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, TÜMAY MAKİNA’nın ticari ve idari faaliyetlerinin, iş ve sosyal hayatı
düzenleyen yasalar çerçevesinde sürdürebilmesi, yasal yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir
şekilde yerine getirebilmesi amacı ile ve muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi ve kayıt formları,
anketler, iş başvuru formları, bildirim formları, elden veya posta yoluyla iletilen dilekçeler,
ödeme işlemleri, internet sitesi, iş sözleşmeleri, işe giriş evrakları ve elektronik posta adresleri,
güvenlik kamera görüntüleri ve kalite standartlarını arttırmak amacıyla kayda alınan telefon
görüşmeleri gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.
5. KVKK madde 11 uyarınca İlgili Kişinin Hakları Nelerdir ve Ne Şekilde Kullanılır?
Öncelikle hatırlatmak isteriz ki açık rızanızın arandığı hallerde kişisel verilerinizin
işlenmesi için vermiş olduğunuz rıza beyanınızın kapsamını dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
Ayrıca KVKK madde 11 uyarınca, dilediğiniz zaman TÜMAY MAKİNA’ya başvurarak kişisel
verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki hususları talep etme hakkına sahipsiniz:
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
f) Kişisel verileriniz yasal düzenlemelere uygun olarak işlenmiş olsa bile bunların
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) Talebinizce düzeltilen ya da silinen/yok edilen kişisel verilerinizle ilgili yapılan
düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, eğer aktarılmış ise bunların aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerinizin yasaya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme.
KVKK’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda anılan haklarınızı kullanmak
için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nın 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve

Esasları Hakkında Tebliği madde 5’e (madde metni aşağıda verilmiştir) göre başvuru esastır.
Başvurular yazılı ise “Sarıseki Mah. Noksel Girişi Cad. No:7/5 İskenderun/HATAY ” adresinde bulunan TÜMAY MAKİNA' ya şahsen başvuru ile
veya noter kanalıyla, elektronik ise info@tumaymakine.com    posta adresine
gönderilerek yapılabilir. İlgili kişinin veri sorumlusuna başvurusuna ilişkin olarak Kişisel
Verileri Koruma Kurulu tarafından ileride belirlenebilecek farklı bir yöntem olması halinde, söz
konusu yöntemler işbu Aydınlatma Metninin güncellenmesi ile duyurulacaktır. TÜMAY MAKİNA,
talebinizi, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde
ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, TÜMAY
MAKİNA tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Talebinizin kabul edilmesi halinde gereği yerine getirilir. Ancak başvurunuz, yapılan inceleme ve
değerlendirme sonucu reddedilirse, ret gerekçesi ile birlikte tarafınıza yazılı yahut elektronik
ortamda bildirilir. Veri sorumlusuna başvuru ve Kurula şikayet haklarınızla ilgili olarak detaylı
bilgi KVKK madde 13 ve devamı maddelerinde yer almaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz ile ilgili
değişiklik ya da güncelleme taleplerinizi de yukarıda belirtilen şekilde TÜMAY MAKİNA’ya
iletebilirsiniz.
TÜMAY MAKİNA olarak işbu Aydınlatma Metninde farklı zamanlarda değişiklik/güncelleme
yapmamız mümkündür. Aydınlatma Metninin güncel versiyonuna www.tumaymakine.com web
adresi üzerinden her zaman ulaşılabilir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği

Başvuru usulü
MADDE 5 – (1) İlgili kişi, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında
taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil
imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun
sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına
yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir.
(2) Başvuruda;
a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu,
pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu,
bulunması zorunludur.
(3) Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.
(4) Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih,
başvuru tarihidir.
(5) Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih,
başvuru tarihidir.

Adres: Organize Sanayi Bölgesi İş Merkezleri No: 3 İskenderun / HATAY • Tel: +90 326 656 29 65 • Faks: +90 326 656 29 66 GooglePlus Facebook YouTube LinkedIn
Tümay Makina © Her hakkı saklıdır Web Tasarım: AdaNET